Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

שכונת גבעת הפועל

 

קבוצת הבתים בין הרחובות השניים, המסילה, הרופא והפועל

בתי פיק"א הארוכים שנבנו עבור פועלי בנימינה, לא סיפקו מענה לפועלים הרבים שראו במושבה את ביתם. ב-1930 מסרה פיק"א מגרשים ראשונים לשם בניית בתים, בעיקר לפועלים בעלי משפחות. הבנייה עצמה החלה בשנת 1934 ע"י המתיישבים עצמם. בשלב ראשון הוקמו שמונה בתים ברחוב השניים, לאחר מכן סמוך למסילת הרכבת ובשלב השלישי הבנייה הייתה ברחוב הרופא. עד לשנות ה-40' התיישבו במקום כ-35 משפחות. חלק מתושבי השכונה התמחו בעבודות בניין, יש שעבדו במחצבה שהחלה לפעול ב-1935 ואחרים בעיבוד קבלני בפרדסים. אחדים מהם, בגיל מבוגר יותר, מילאו תפקידים בממסד ההסתדרותי, כמו במועצת הפועלים שהוקמה בשלהי תקופת המנדט. משכנה הראשון של לשכת העבודה היה בשכונה זו.