Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

קפה "אביב"

ברחוב המורה, מדרום לבית הספר

אחד מבתי הקפה ששגשגו והתקיימו בבנימינה בשנות הארבעים. התפרנס בעיקר מהמבקרים הבריטים הרבים. המקום שנוהל בידי משפחת פישר, נסגר בתום תקופת המנדט.