Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

הבאר הראשונה

כיום מבנה בכניסה למחסני המועצה ברחוב האיכר

ב-1923 קדחה יק"א באר במרכז המושבה. באר זו נוספה לבאר הגדולה שנקדחה בראס-אל-עין, ראש מעיינות תמסח. הבאר במושבה סיפקה מים למגדל המים, שממנו הוזרמו מים לבתי היישוב. כעבור מספר שנים פסקה לפעול ובמקומה הוחל בקידוח בעין צפרא מצפון למושבה ב-1928. באר נוספת- באר אחקוב נקדחה במערב המושבה.