Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

הרפת הקליפורנית

כיום מבנה במגרש בין הרחובות הדקל-כרמל-סמדר

חמש משפחות יהודיות-ישראליות, שעברו הכשרה חקלאית בקליפורניה ועל כן כונו "הקליפורנים" התגוררו בצד הצפוני של רחוב הדקל. במרחק מה מבתיהם נבנתה רפת "קליפורנית" שהייתה למעשה המבנה הגדול ביותר שהוקם בבנימינה בראשיתה. הרפת הייתה אמורה לשמש כמקור הקיום העיקרי של "הקליפורנים" ותוכננה עבור כ-45 פרות. תוך זמן קצר חוסלה הרפת והמבנה הפך לאכסון פועלים ואף את העולים מגרוזיה בשנתיים הראשונות לשהותם במושבה (1926-1928)לפני הקמת בתיהם בשכונת יעקב.

טקס חנוכת היישוב בט"ו בשבט תרפ"ג (ינואר 1923) הועתק למבנה הרפת בשל הגשם השוטף.