Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

"אשכולות"- בית הספר הראשון

 

ברחוב "המורה".

בסוף שנת 1925 בנתה פיק"א מבנה בן שלושה חדרים, שבו למדו החל משנת הלימודים תרפ"ו (1926) כמה כיתות מעורבות בני גילאים שונים. המחזור הראשון, שמנה 6 תלמידים, סיים כאן את לימודיו ב-1934. במהלך שנות השלושים צר היה המקום עם הגידול במספר התלמידים וחלקם למד ב"עזרת הנשים" שבבית הכנסת הגדול.

בית הספר הורחב בסוף שנות השלושים לשלושה אגפים בצורת האות ח' הפונה מערבה. מאותה תקופה נשתמר "בית המנהל"

בפינה הדרום-מערבית של בית הספר, המשמש כיום את השרות הפסיכולוגי. במשך שנים רבות נהגו המנהלים לגור בו. החל מ-1967 נקרא בית הספר ע"ש מרדכי אלון-פייקוביץ.