Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

האטליז הראשון ובית המטבחיים

 

מבנה בודד מול בית איכרי בנימינה ברחוב האיכר

מקצוע נחוץ ביותר במושבה היה הקצב. כבר ב-1926 הסכימו האיכרים כי יצחק זק יהיה קצב המושבה ובתמורה שילם להם מס גבוה. המקום שימש גם כבית מטבחיים עד שחוסל בשנות השלושים. ילדי המושבה היו נאספים לא אחת לראות כיצד הפרה, לעיתים זו שגדלה בחצרם, מובלת לשחיטה. חנות בשר של אלעשרי (עבד לפני כן אצל זק) פעלה במקום עד שנות החמישים.