Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

הסניף הראשון של קופת חולים הכללית

 

בית בפינת רחוב המייסדים והדקל

במקור התגוררה כאן משפחת הרצנשטיין. החל מסוף שנות השלושים פעל בו סניף קופ"ח כללית ששרת את האוכלוסיה. זאת בנוסף לקופת חולים העממית שהייתה הראשונה במושבה. לאחר הקמת המדינה עבר הסניף מספר פעמים עד למקומו הנוכחי.