Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

המחלבה

כיום מרתפי המועצה המקומית

משק החלב היה אמור לשמש אחד מאמצעי הקיום החשובים, כבר מראשית המושבה. כל איכר קיבל רפת ובה כמה פרות. בשנת 1924 הוקמה במושבה מחלבה גדולה ומשוכללת, שקיבלה את החלב מהאיכרים. המחלבה שהייתה המפעל הגדול ביותר שניהלו איכרי המושבה בראשיתה, פעלה עד לראשית שנות השלושים.