Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

המרפאה הראשונה של קופת חולים עממית

היום מצוי במתחם "בזק" מדרום לדואר המושבה

סכנת המלריה שריחפה על תושבי המושבה בשנות העשרים בשל הקרבה לביצות כבארה ונחל תנינים, הביאו לכך שיק"א הקפידה בשיתוף עם הוועד להעניק לתושבים טיפול רפואי נאות באמצעות רופא מקומי. עם התארגנות שרותי רפואה ארציים, נפתח במבנה זה בראשית שנות השלושים סניף של קופת חולים עממית מייסודה של "הדסה". כאן פעל במשך שנים ד"ר ליטבאק ועמו האחות חנה. המרפאה פעלה עד לשנות השישים.