Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

רחוב המייסדים ובתי הראשונים לאורכו

הרחוב הראשי של בנימינה מעת היווסדה

אחד משלושת רחובות האורך הראשונים של בנימינה (האחרים: רחוב המסילה ורחוב כרמל). הרחוב תוכנן בידי פיק"א במקביל למסילת הרכבת. ברחוב ריכוז מוסדות הציבור. רוחבו המקורי היה 12 מטרים ולידו נבנו רבים מבתי האיכרים הראשונים. המבנים נבנו מלבני סיליקט לא מטויחות, כללו שני חדרים קטנים, ללא שרותים, ללא חשמל וללא מים זורמים בשנים הראשונות. בכל חצר היה תחילה ברז ששימש לבישול ולרחצה (בגיגית). כן גם הוקמה שם רפת קטנה (4X10 מטרים). ביתו של בצלאל לוי (בית מס' 9) היחידי שנותר כשהיה, ללא קומה נוספת וללא הרחבה כלשהי כשאר הבתים ברחוב. הבעלים עזב את המושבה עוד בשנות הארבעים ומאז שימש הבית במרבית השנים כמחסן. לאחרונה פונה והוא מיועד לשימור.

לצידי הרחוב דקלים תמירים שניטעו בידי פיק"א עוד בראשית שנות העשרים. עד תקופת המנדט, הרחוב לא נסלל וההליכה בו הייתה בחול טובעני. רק ב-1947 נסלל ועוצב במתכונתו הנוכחית רק במחצית שנות השישים.