Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

התיכון

 החל מראשית שנות החמישים נאבקה המועצה המקומית על קיום בי"ס תיכון במושבה. תלמידי התיכון למדו עד אז ביחד עם הכיתות הנמוכות של ביה"ס. בקיץ 1953, הציעה הסוכנות היהודית למכירה, במחיר זול יחסית, את בתי גבעת הפועל . ביה"ס התיכון החקלאי בפרדס חנה הביע התנגדות למהלך זה ולקיום בי"ס עצמאי בבנימינה מחשש לתחרות. בראשית שנת הלימודים 1956, למדו בתיכון 64 תלמידים כאשר חלקם מבנימינה וחלקם מחוץ למושבה- מזיכרון יעקב וגבעת עדה. אז גם הוחלט להקים בי"ס קדם-מקצועי.

מחצית מהחזקת התיכון מומנה ע"י המועצה המקומית והיתרה ע"י הורי התלמידים. באותם הימים המדינה לא מימנה לימודי תיכון ומשרד הפנים כמו גם משרד החינוך לא עודדו קיום בתי"ס תיכון קטנים כדוגמת בנימינה. עד סוף שנות החמישים היו עליות וירידות בכמות התלמידים שנרשמו בכל שנה לביה"ס התיכון בבנימינה הן בשל העלויות הגבוהות שהיו לנטל על ההורים והן בשל פתיחת מגמה עיונית בביה"ס החקלאי הוותיק בפרדס חנה. לקראת סוף שנות החמישים מונה כמנהל לתיכון בבנימינה מר אלישיב אורן. דבר זה עודד את ההרשמה, בעיקר מזיכרון יעקב ושנה"ל הבאה נפתחה עם כ-90 תלמידים. בשנת 1965 למדו בתיכון 187 תלמידים ב-8 כיתות, כשליש מהם מיישובי הסביבה ועוד כ-150 תלמידים בכיתות קדם-מקצועיות. הוצאות החינוך בבנימינה היו מהגבוהות בארץ. את מחציתן כיסתה המועצה המקומית וחמישית כוסה ע"י תקציב החינוך הממשלתי. העלויות הגבוהות הביאו לדיונים בדבר עתיד התיכון.

כבר בשנת 1966 איבד התיכון חלק ניכר מתלמידיו לטובת המגמה העיונית בתיכון החקלאי בפרדס חנה ונוצר מצב בו רב התלמידים אינם תושבי בנימינה אף כי ביה"ס התיכון נתמך מכספי המועצה המקומית. בסוף אותה שנה הוחלט לסגור אותו, זאת לאחר שהתקבלה החלטה במשרד החינוך, בלחצי המועצה המקומית בבנימינה, לקיים במבני התיכון בי"ס מקצועי מרשת "אורט" שלימים יעבור למבנה חדש באזור בו פעל מחנה העולים. בשנת 1971 נחנך ביה"ס התיכון המקצועי האזורי במקומו הנוכחי. בנייתו התאפשרה ע"י תרומה מכובדת.