Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מבני ציבור ושרותי קהילה

 בית הכנסת "תפארת בנימין"

 בית המרקחת הראשון

בית הרופא ובית מזכיר המושבה

הבאר הראשונה

מאפיית מרגלית, המבנה הראשון

האטליז הראשון ובית המטבחיים

רחוב המייסדים ובתי הראשונים לאורכו

הסניף הראשון של קופת חולים הכללית

מקומם הראשון של צריף המועצה והדואר

המכולת של מחול ופסטר

המרפאה הראשונה של קופת חולים עממית

בית העלמין